Kategorie
Szukaj
Bestsellery
Producenci


Nowości

EPSON EB-U04
zobacz więcej

Informacje

Sklepy internetowe OSI Go3.pl

 
Regulamin

REGULAMIN

zakupów w sklepie internetowym FOTO AUDIO

Sklep internetowy fotoaudio.pl prowadzony jest przez:
FOTO AUDIO ADAMCZYK NORBERT z siedzibą w Ul. KONARSKIEGO 23  26-110  SKARŻYSKO KAMIENNA, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę powiatu skarżyskiego pod numerem NIP: 663-160-51-70, REGON: 260017683

 

e-mail: sklep@fotoaudio.pl

 

 tel: 530-900-006

 

 

 

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.       Sklep Internetowy fotoaudio.pl – prowadzony przez Usługodawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem domeny internetowej: fotoaudio.pl

2.       Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu Internetowego fotoaudio.pl, w tym w szczególności dokonująca w nim zakupów.

3.       Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.

4.       Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego fotoaudio.pl, w którym widoczne są dla Klienta produkty prezentowane do zakupu oraz możliwe jest ustalenie i modyfikacja informacji dotyczących zamówienia, w tym ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, wybranie formy płatności i sposobu dostawy.

5.       Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w którym wskazana jest liczba oraz rodzaj Produktów.

6.       Strona produktowa – strona Sklepu internetowego fotoaudio.pl, na której zamieszczone są informacje dotyczące oferowanych produktów.

§2 Postanowienia ogólne

1.       Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego fotoaudio.pl, składania zamówień na prezentowane produkty, zasady wysyłki i odbioru zamówionych przez Klienta produktów, zapłaty za produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy, a także zasady dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji.

2.       Kupującym w sklepie internetowym fotoaudio.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.       Klient ma prawo i obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego fotoaudio.pl wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient nie może dostarczać Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

4.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za jakiekolwiek zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego fotoaudio.pl spowodowane siłą wyższą, niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta i niedozwolonym działaniem osób trzecich.

§3 Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego fotoaudio.pl

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.       Zauważone nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego fotoaudio.pl mogą być zgłaszane Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail.

2.       Reklamacje dotyczące produktów Klient może zgłaszać zgodnie z postanowieniami §8 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

§4 Informacje produktowe

1.       Prezentowane informacje o produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego fotoaudio.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.       Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.

3.       Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Klienta, które są zależne od wyboru sposobu dostarczenia zamówionych produktów do Klienta, wartości zamówienia i są podawane w Koszyku podczas wyboru sposobu dostawy przez Klienta.

4.       Łączny koszt zamówienia produktów obejmujący ceny produktów wraz z kosztami dostawy podawany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

5.       Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian cen produktów w dowolnym momencie, w tym prowadzenia oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych,

6.       Promocje w Sklepie Internetowym fotoaudio.pl nie mogą być łączone, o ile w regulaminie danej promocji nie określono inaczej.

7.       fotoaudio.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.

§5 Realizacja zamówienia

1.       Zamówienia mogą być składane przez Klienta na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego fotoaudio.pl przez siedem dni w tygodniu oraz dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.

2.       Usługodawca realizuje wyłącznie Zamówienia z dostawą na terenie Polski.

3.       Kupujący upoważnia fotoaudio.pl do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

4.       Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia fotoaudio.pl również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

5.       Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.       Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

7.       Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

8.       Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza. W tym celu należy podać hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach fotoaudio.pl wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. Zalogowanie pozwala także na śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła.

9.       Kupujący Klikając przycisk „Potwierdzam zakup” w oknie podsumowującym zamówienie, potwierdza złożenie zamówienia co jest równoznaczne z zobowiązaniem do zapłaty w sposób udostępniony przez Sklep Internetowy fotoaudio.pl

10.    Klient uiszcza opłatę za zamówione produkty stosownie do swojego wyboru: gotówką przy odbiorze lub przelewem bankowym

11.    W przypadku wyboru płatności z góry należy opłacić wartość zamówienia w jeden z przewidzianych w systemie sposobów płatności. Zamówiony produkt może zostać dostarczony Klientowi stosownie do jego wyboru:

12.    Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

13.    Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w przypadku wybranych produktów lub ilości zamawianych produktów. W przypadku wystąpienia takiego ograniczenia Usługodawca poinformuje Klienta o jego istnieniu przed złożeniem Zamówienia.

14.    W przypadku braku zamówionego produktu w Magazynie lub niemożliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta o tym fakcie wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

15.    W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie lub niemożności realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, fotoaudio.pl powiadomi Klienta o fakcie wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

16.    W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane fotoaudio.pl będzie upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od fotoaudio.pl jego realizacji.

17.    W sytuacji, gdy realizacja części zamówienia będzie niemożliwa, Usługodawca może zaoferować Klientowi:

18.     

1.       Całkowite anulowanie Zamówienia - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku zrealizowania zamówienia;

2.       Zrealizowanie części Zamówienia i anulowanie tej jego części, której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku zrealizowania pozostałej, niedostarczonej części zamówienia;

3.       Podział Zamówienia i określenie nowego terminu realizacji tej jego części, w odniesieniu do której realizacja nie jest możliwa w początkowo określonym terminie - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie wysyłka zamówionych produktów zostanie podzielona na kilka odrębnych części, a Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wynikających z tego tytułu ponad koszt pierwotnie przewidziany dla realizacji pełnego Zamówienia Klienta;

4.       W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy w sytuacji opisanej w pkt 14 niniejszego paragrafu lub gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w całości;

5.       W przypadku anulowania Zamówienia, gdy zapłata za zamówione produkty została przez Klienta dokonana z góry, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę na zasadach określonych w § 12 regulaminu;

6.       W przypadku, gdy Klient poda błędne dane, a w szczególności błędny adres dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 

§6 Formy płatności

1.       Za zamówienie Klient może dokonać płatności w następujący sposób:

2.        

1.       Podczas odbioru zamówionego produktu we wskazanym przez Klienta sklepie stacjonarnym– gotówką

2.       Przed odbiorem zamówionego produktu – płatność z góry – przelewem bankowym

3.       Podczas odbioru zamówionego produktu pod wskazanym przez Klienta adresem – gotówką (tzw. przesyłka „za pobraniem”).

4.       Płatność ratalna

Jedną z form płatności proponowaną przez sklep fotoaudio.pl jest kredyt ratalny oferowany przez SANTANDER CONSUMER.

Raty udzielamy przy zakupie powyżej 300 zł.
W przypadku chęci zakupu na raty, należy potwierdzić tę formę płatności telefonicznie: 530-900-006, lub poprzez e-mail: sklep@fotoaudio.pl, wówczas wysyłamy odpowiednią informację do banku, który przeprowadza proces weryfikacji zdolności kredytowej w banku. Bardzo ważne jest, aby podane przez Państwa dane były zgodne z faktem rzeczywistym, gdyż będą one sprawdzane w dalszym procesie weryfikacji. Wraz z pozytywną wstępną decyzją kredytową wybrany towar jest rezerwowany.
Po ostatecznej akceptacji i udzieleniu kredytu, bank przesyła do sprzedawcy odpowiednią informację i na jej podstawie zamówiony towar zostanie wysłany.
Może się zdarzyć tak, że weryfikacja wypadnie negatywnie i Państwa wniosek zostanie odrzucony przez bank, w takim przypadku proponujemy Państwu złożenie zamówienia z inną formą dostawy i płatności.

3.       Realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia właściwego wykonania płatności ze strony podmiotu realizującego płatności lub prawidłowego złożenia Zamówienia z wykorzystaniem opcji zapłaty gotówką przy odbiorze.

§7 Termin realizacji zamówienia

1.       Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w Koszyku przy składaniu Zamówienia oraz potwierdzony w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta. Treść wiadomości email stanowić będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Termin dostawy może również zostać wcześniej ustalony podczas kontaktu telefonicznego pracownika Usługodawcy z Klientem.

2.       Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić najkrótszy możliwy czas oczekiwania Klienta na dostawę korzystając z autoryzowanych i wiarygodnych źródeł dostaw produktów. W większości przypadków, o ile nie ustalono inaczej z Klientem, zamówienie może być przygotowane do wysyłki w dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia, co jest uzależnione od dostępności produktu. Dostępność produktów podawana jest przy opisie szczegółów produktu w czasie rzeczywistym pozwalając na ich rezerwację w Koszyku.

3.       Zamówiony produkt może być dostarczony pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski przesyłką.

4.       Koszty dostawy są ustalane indywidualnie dla każdego produktu i zależą od wagi oraz wymiarów towaru. 

1.        

1.       odbiór własny przez Klienta w siedzibie firmy w Skarżysku Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 63 – nieodpłatnie, niezależnie od wartości zamówienia

Przybliżone koszty wysyłki kurierskiej:

fotoaudio.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny transportu, w oparciu o zależności wynikające z indywidualnych wycen gabarytu oraz zmian w cenniku usług przewozowych.

 

  1. przesyłka kurierska – 15 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 30kg

2.       przesyłka kurierska – 35 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 49,5kg

3.       przesyłka kurierska – 95 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 100kg

4.       przesyłka kurierska – 140 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 300kg

5.       przesyłka kurierska za pobraniem – 20 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 30kg

6.       przesyłka kurierska za pobraniem – 40 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 49,5kg

7.       przesyłka kurierska za pobraniem – 100 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 100kg

8.       przesyłka kurierska za pobraniem – 145 zł brutto dla zamówień o łącznej masie do 300kg

2.       Usługodawca nie realizuje dostaw kurierskich z terminem dostawy na sobotę, chyba że inaczej zostało ustalone z Klientem.

3.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy lub jej brak z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych danych, w szczególności podania przez Klienta błędnego adresu dostawy.

§8 Gwarancje i reklamacje

1.       Każdy zakupiony towar w sklepie fotoaudio.pl jest nowy ( o ile opis przedmiotu wyraźnie nie stanowi inaczej ) i posiada gwarancję producenta. Okres gwarancji zależy od zapisu w karcie gwarancyjnej.

W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub zgłosić reklamację u Sprzedawcy.

Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta.

2.       Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych oraz powiadomi Klienta o dalszym sposobie postępowania.

3.       Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

4.       Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu oraz opisem powodu reklamacji.

5.       Jeżeli sprzedany przedmiot ma wadę (jest niezgodny z umową) Klient może żądać naprawy (usunięcia wady) lub wymiany na nowy egzemplarz wolny od wad albo obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy (odstąpienia od umowy).

6.       W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zgodnie z żądaniem Klienta naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy albo obniży cenę lub zwróci należność w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7.       Klient kupujący produkt w celu powiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą posiada prawo złożenia reklamacji stosownie do odpowiednich w tym zakresie przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu jest ograniczona do kwoty jaką Klient zapłacił Usługodawcy za dany produkt.

§9 Rękojmia i gwarancja

1.       Sklep Internetowy fotoaudio.pl  ma obowiązek dostarczyć Klientowi zamówione produkty wolne od wad, tzn. zgodne z opisem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu.

2.       Oferowane przez Usługodawcę produkty objęte są rękojmią sprzedawcy lub dystrybutora, której warunki podane są w dołączonej karcie gwarancyjnej. O ile nie podano inaczej, standardowy okres rękojmi dla produktów oferowanych w Sklepie Internetowym fotoaudio.pl wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Niezależnie od rękojmi sprzedawcy niektóre produkty mogą być objęte dodatkowo gwarancją producenta, której szczegółowe warunki określa dokument gwarancji dołączony do danego produktu. Skorzystanie z praw wynikających z gwarancji producenta nie ogranicza możliwości korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi.

3.       W przypadku niezgodności produktu z umową Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi albo gwarancji. Należy wówczas złożyć reklamację stosownie do zapisów § 8 regulaminu.

§11 Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

1.       Klient może zrezygnować ze złożonego Zamówienia do momentu kiedy produkty nie zostały przygotowane do wysyłki, kontaktując się z fotoaudio.pl

2.       Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu kupionego w Sklepie Internetowym fotoaudio.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu, stosownie do zapisów art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

3.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy i jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy ewentualnych kosztów z tego wynikających.

4.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5.        

1.       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia;

2.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego należność tj. cenę Produktu i standardowy koszt jego dostarczenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia oświadczenia oraz zwrotu zamówionego przedmiotu.

Obowiązkiem kupującego jest dołączenie do towaru  Pisma o odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży.

 

 

Koszyk
...jest pusty
Promocje
Viking MB 253 T
 
Viking MB 253 T
1633.44zł
Recenzje
Yamaha YST-SW012 Gw. 3LATA AUDIO KLAN PEWNY ZAKUP!

Bardzo ładne wykonanie i bass w czystym brzmieniu, dobrze wy ..
5 z 5 gwiazdek!

 

Kontakt
Logistyka
MICHAŁ
3208610
tel.41 240-62-33

Reklamacje i dział techniczny
NORBERT
6803418
tel.41 240-62-33
mobile-692275999

Sprzedaż
PIOTREK
Tel: 530-900-006
mail: zamowienia@fotoaudio.pl

Doradca Klienta
KRZYSIEK
38434667
mail: pomoc@fotoaudio.pl
Strona główna | Promocje | Nowości | Regulamin | Szukaj | Kontakt | Sklepy internetowe OSI Go3.pl